Multidisciplinær teamudvikling (MDT) inden for rectumcancer Radiologi, version 2 (Modul 1 og 2)

Pris:

0 DKK
Kursusprisen er medfinansieret af midler fra Kræftens Bekæmpelse

Beskrivelse:

Vi afholder mandag den 30. oktober 2017 en opfølgningsdag på kurset, hvor vi vil fremlægge de overordnede effekter af kursusforløbet. Udover kursusdeltagerne og arrangørerne, inviterer vi også uddannelsesinteres- senter til mødet med henblik på blandt andet at diskutere, hvordan vores opnåede erfaringer fremover kan anvendes indenfor lægelig videre- og efteruddannelse.

Du finder indbydelse med rammeprogram under "dokumenter" i højre side.

Deltagelse i opfølgningsdagen er gratis. Tilmelding - der er oprettet en separat opfølgningsdag i stedet for modul 3. Se nr. 175558

Oprindeligt kursusprogram
Multidisciplinær teamudvikling (MDT) inden for rectumcancer
Radiologi, version 2

Baggrund
I 2007-2008 gennemførtes et efteruddannelsesprojekt i multidisciplinær teamudvikling inden for rectumcancer (MDT-kurset version 1).

Efteruddannelsesprojektet og tilhørende audit i 2007-2008 viste, at:

1.   Den tekniske kvalitet af MR skanninger ved c. recti kunne forbedres signifikant ved kursus (18 % af skanninger af tilstrækkelig kvalitet FØR, 74 % EFTER)

2.   Væsentlige parametre og fund gjort ved MR af primære tumorer blev rapporteret signifikant hyppigere EFTER end FØR kursus – formentlig som konsekvens af indførelse af et standardiseret rapporteringsskema

3.   Evnen til korrekt, på baggrund af MR fund, at allokere pt. til hhv. onkologisk forbehandling eller primær kirurgi blev ikke forbedret – formentlig pga. iboende svagheder i den danske retningslinje vedr. 5 mm’s kriteriet i forhold til at forudsige ’clear margin’

Formål
Formålet med gennemførelse af endnu et efteruddannelseskursus for involverede MR radiologer er at samle op på de mangler, der blev blotlagt ved kurset i 2007-2008. Konklusionen var her, at forbedring af radiologers evne til at tolke MR billeder korrekt mht. T-stadie og status for mesorektale fascie/levator og i sidste ende at bidrage til, at patienter korrekt bliver allokeret til onkologisk forbehandling eller primær kirurgi, ville kræve en større uddannelsesmæssig indsats end den, der blev leveret ved MDT-kurset version 1.

Kommende kursus (MDT version 2) vil derfor have særligt fokus på radiologers evne til korrekt at vurdere:

 • Hvorvidt undersøgelsen er af tilstrækkelig teknisk kvalitet (T2, tynde snit, høj opløsning, korrekt vinkling)

 • Tumors afstand til ydre anal-åbning (lav/midt/høj)

 • Tumors vækst i væggen

 • Tumors indvækstdybde opmålt kvantitativt (mm.)

 • Korteste afstand fra tumor indvækst til mesorektale fascie/levator angivet kvantitativt (dvs. opmålt i mm.)

 • For lave tumorer angive tumors relation til levator, interne- og eksterne sfinkter, intersfinkteriske rum, puborektalis-slyngen og det ischioanale rum

 • Korrekt at forudsige behovet for onkologisk forbehandling i flg. gældende danske retningslinje på baggrund af tumorhøjde, T-stadie og afstand til mesorektale fascie/levator

Da MR ikke i flg. retningslinjen skal forholde sig konkluderende til operabilitet/resektabilitet eller valg af operationstype, vil kursisterne ikke blive afkrævet vurdering heraf. Det indgår dog som en del af kursusforløbet, at kursisterne gennem kursusdeltagelse får en dybere forståelse for det mere standardiserede valg af kirurgiske behandling (TME vs. PME, standard APE vs. ELAPE/udvidet ELAPE, brugen af intersfinkterisk APE, ’ikke-resektabel T4’, når det gælder høje tumorer).

Målgruppe
Ca. 20 radiologer (Region Midt, Region Sjælland, Fyn):

 • Speciallæger, der varetager en MDT-funktion indenfor c. recti nu

 • Speciallæger, der formodes på sigt skal varetage MDT-funktion inden for c. recti

 • Yngre læger med interesse i MR rectum

 • Kursusledelsen opfordrer kraftigt til, at der til introduktionsmødet d. 30/1-17 deltager een radiograf/deltagende pr. afdeling, idet denne del af efteruddannelsen vil indeholde undervisning i optimal billedkvalitet ved rectumcancer. Erfaringsmæssigt bæres MR protokol-optimeringer bedst ind i afdelingen via radiograferne, da det netop er dem, der sidder med den praktiske udførelse af skanningerne i det daglige

Læs mere om indhold, tests, individualiseret feed-back, mødetider, mødested mm. under udvidet beskrivelse.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Hanne Frey
2475 9137
HAFREY@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Bente Gjørup
7841 0900
Bente.Gjoerup@STAB.RM.DK
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.14